آلبوم عکس - مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 1 / 12
اپیدوت در نور پلاریزه
635 * 463 (95 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 2 / 12
اپیدوت در نور طبیعی
624 * 458 (87 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 3 / 12
ارتوکلاز در نور پلاریزه
626 * 461 (66 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 4 / 12
ارتوکلاز در نور طبیعی
630 * 459 (61 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 5 / 12
استارولیت در نور پلاریزه
455 * 458 (68 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 6 / 12
استارولیت در نور طبیعی
459 * 464 (55 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 7 / 12
اکتینولیت در نور پلاریزه
627 * 455 (96 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 8 / 12
اکتینولیت در نور طبیعی
642 * 471 (96 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 9 / 12
بافت میرمکیتی در نور پلاریزه
629 * 464 (90 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 10 / 12
بافت میرمکیتی در نور طبیعی
633 * 466 (69 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 11 / 12
بیوتیت در نور پلاریزه
622 * 465 (43 KB) 
مقاطع میکروسکوپی
مقاطع میکروسکوپی: عکس شماره 12 / 12
بیوتیت در نور طبیعی
626 * 456 (50 KB) 
1 2 3 4 5